اخبار اسلایدی
  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=331b06f7-d5ce-42ca-b2f1-1ec6ac26e03f

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=eece8fc1-f226-478e-83f4-8455284b46f1

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=7b98182f-a585-48ba-b79f-1eb8188d5ca9

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=832206da-3af7-4fa9-850f-2f835dc9965e

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=9f8e8c86-0ad6-42f2-8965-ff6dbc31a489

آدرس Affilation مرکز

فارسی : مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

انگلیسی : Health Products Safety Research Center, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran