اخبار اسلایدی
  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=d7f91e1e-7eb7-4590-bf04-8939f52f28fe

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=54ceada1-c232-4870-9bb5-4727df8010db

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=3011bebb-a69b-4e24-a02e-b685fad270a1

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=9af3daaa-cb88-46c5-bb47-b00187eb75aa

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=1378d2b9-afa4-49d5-82b4-87054b16227d

آدرس Affilation مرکز

فارسی : مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

انگلیسی : Health Products Safety Research Center, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran