اخبار اسلایدی
  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=f41957b7-8d01-45b6-ae48-d0034f4691bd

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=0da23508-fc10-4fe3-b91e-1ecbd774f2ad

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=d568088a-7641-4794-957b-2dcc0e11c815

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=26488398-02c0-415b-8597-b2631066d5c5

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=0592c2f7-8382-412a-8bdb-361b53f726e5

 
 
 
آدرس Affilation مرکز

فارسی : مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

انگلیسی : Health Products Safety Research Center, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran