آدرس Affilation


فارسی :

مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

انگلیسی :

Health Products Safety Research Center, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran