محاسبه شاخص
H-INDEX
شاخص hاولین بار توسط پزشکی به نام Jorge E. Hirschبه عنوان ابزار ارزیابی کیفی پزشکان ارائه شد و شاخص Hirschیا عدد Hirschنیز نامیده می شود. تعریف شاخص hیک پژوهشگر عبارت است از hتعداد مقالات وی که به هر کدام حداقل hبار استناد شده باشد. اگر Xمقاله از کل مقالات منتشر شده یک محقق، طی nسال کار علمی، هر کدام حداقل Xبار استناد دریافت کرده باشد، شاخص hآن محقق دارای برابر Xاست. یکی از معایب شاخص hآن است که پس از گذشت زمان کاهش نمی یابد. برای مثال در صورتی که یک محقق بازنشسته گردد، پس از گذشت سال ها از دوران فعالیت علمی، شاخص hایشان ثابت باقی می ماند. پایگاه های اطلاعاتی تحت وب برای محاسبه این شاخص شامل ISI: Web of Science، Scopusو Google Scholarمی باشند.
 
منبع:
J.E. Hirsch. An index to quantify an individual's scientific research output. Physics, 2005
بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 74
تعداد بازديد کنندگان سايت: 53221035 تعداد بازديد زيرپورتال: 2641 اين زيرپورتال امروز: 65 سایت در امروز: 8460 اين صفحه امروز: 1