محاسبه شاخص H-Index

محاسبه شاخص
H-INDEX
شاخص H اولین بار توسط پزشکی به نام Jorge E Hirsch به عنوان ابزار ارزیابی کیفی پزشکان ارائه شد و شاخص Hirsch یا عدد Hirsch نیز نامیده می شود. تعریف شاخص h یک پژوهشگر عبارت است از h تعداد مقالات وی که به هر کدام حداقل h بار استناد شده باشد. اگر X مقاله از کل مقالات منتشر شده یک محقق، طی n سال کار علمی، هر کدام حداقل X بار استناد دریافت کرده باشد، شاخص h آن محقق برابر X است. یکی از معایب شاخص h آن است که پس از گذشت زمان کاهش نمی یابد. برای مثال در صورتی که یک محقق بازنشسته گردد، پس از گذشت سال ها از دوران فعالیت علمی، شاخص h ایشان ثابت باقی می ماند. پایگاه های اطلاعاتی تحت وب برای محاسبه این شاخص شامل ISI، Scopus و Google Scholar می باشند.

راهنمای نحوه محاسبه H-index در سایت scopus
 
منبع:
J.E. Hirsch. An index to quantify an individual's scientific research output. Physics, 2005