کارشناسان مرکز
نام و نام خانوادگی: صاحبه قنبری
سمت: کارشناس مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: سم شناسی پزشکی
شرح وظایف: انجام کلیه امور مربوط به مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی
پست الکترونیک: Ghanbari.hse1363@gmail.com
شماره تماس مستقیم: 02833663992
نام و نام خانوادگی: هاجر رحیمی
سمت: کارشناس مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: بهداشت و ایمنی مواد غذایی
شرح وظایف: انجام کلیه امور مربوط به مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی
پست الکترونیک: h.rahimi993@gmail.com
شماره تماس مستقیم: 02833663992