طرح‌های در حال اجرا

¢ شیوع باکتری‌ استافیلوکوکوس اورئوس در پنیرهای سنتی ایران: مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز

مجری:   سعید شهسواری

¢ بررسی آلودگی باکتری‌های مهم بیماری‌زای غذازاد در پنیر سنتی عرضه شده در سطح شهر قزوین

مجری:   دکتر پیمان قجربیگی

¢ بررسی میزان سولفات باقی‌مانده‌ی حاصل از مواد شوینده پودری بعد از عملیات آبکشی و شستشوی البسه

مجریان:   دکتر پیمان قجربیگی، دکتر اشرف حاج حسینی

¢ بررسی میزان باقیمانده فرمالدئید مواد شوینده بعد از عملیات آبکشی و شستشوی ظروف

مجریان:   دکتر پیمان قجربیگی، دکتر اشرف حاج حسینی

¢ ارزیابی اثر مهارکنندگی گیاهان سدر، گزنه، پرسیاوشان و خارخاسک بر فعالیت آنزیم 5-α ردوکتاز

مجریان:   دکتر پیمان قجربیگی، دکتر انوشه شریفان