طرح‌های خاتمه یافته

¢ بررسی میزان باقیمانده آنتی‌بیوتیک تتراسایکلین در نمونه‌های عسل مناطق مختلف استان قزوین

مجری:   دکتر پیمان قجربیگی

¢ بررسی آلودگی باکتری‌های مهم بیماری‌زای غذازاد در پنیر سنتی عرضه شده در سطح شهر قزوین

مجری:   دکتر پیمان قجربیگی

¢ ارزیابی اثر مهارکنندگی گیاهان سدر، گزنه، پرسیاوشان و خارخاسک بر فعالیت آنزیم 5-α ردوکتاز

مجریان:   دکتر پیمان قجربیگی، دکتر انوشه شریفان