معاون علمی و پژوهشی مرکز

"دکتر رزاق محمودی"
سمت: معاون علمی و پژوهشی مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی
رشته تحصیلی: بهداشت، ایمنی و کنترل مواد غذایی
لینک سامانه پژوهان
لینک سامانه علم سنجی
پست الکترونیک: r.mahmodi@qums.ac.ir
تلفن: 02833237269
فاکس: 02833345862
آدرس: قزوین، پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده بهداشت، دفتر ریاست دانشکده
سوابق علمی و پژوهشی