اخبار اسلایدی
انتصاب اعضای شورای پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قزوین

1396/4/10 شنبه

دکتر منوچهرمهرام، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، مورخ 30 خرداد 1396 با صدور ابلاغ های جداگانه ای اعضای 15 نفره شورای پزوهش و فناوری دانشگاه را برای مدت دو سال منصوب کرد. رییس دانشگاه نیز عضو این شورا است.
در این ابلاغ ها دکتر امیر پیمانی، دکتر پرویز پدیسار، دکتر سید مهدی میر هاشمی،  دکتر مهناز عباسی، دکتر محمد مهدی امام جمعه، دکتر مریم تفنگ چی ها، دکتر فاطمه محمدی، دکتر محمدرضا علی اکبر زاده ساروخانی، دکتر محمد علی زحل، دکتر شبنم جلیل القدر، دکتر رویا ناصح، دکتر امیر پاکپور حاجی اقا، دکتر پیمان قجر بیگی و دکتر سحر مقبلی نزاد به عنوان اعضای شورای پزوهش و فناوری دانشگاه منصوب شده اند.
انتصاب اعضای این شورا توسط رییس دانشگاه، به استناد بند پنج ماده 12 آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه است. این انتصاب به پیشنهاد معاون پژوهش و فناوری دانشگاه و برای مدت دو سال است.