اخبار اسلایدی
  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=8cb1f0dd-2890-4cbd-87c9-aaf7dc69d4d5

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=c4015994-1d9b-4ae7-8cbe-333c4115436a

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=f4fc3207-02b5-40fd-8acb-2a51eb671849

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=a4137ae1-b52e-418b-b12f-4733146bc180

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=bae5fab4-a487-436b-9ca2-4416058c3341

 
 
 
آدرس Affilation مرکز

فارسی : مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

انگلیسی : Health Products Safety Research Center, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran