اخبار اسلایدی
ﺟﺎﯾﺰﻩ ﭘﺮﻧﺲ ﻣﺎﻫﯿﺪﻭﻝ ﺳﺎﻝ 2021

1400/1/16 دوشنبه

ﺟﺎﯾﺰﻩ ﭘﺮﻧﺲ ﻣﺎﻫﯿﺪﻭﻝ از سال 1992 توسط کشور تایلند به افراد و موسسات تاثیرگزار در توسعه پزشکی، سلامت عمومی و خدمات اجتماعی تعلق می‌گیرد.

بدین وسیله به اطلاع کلیه افراد واجد شرایط ﺣﻮﺯﻩ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻼﻣﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ می‌رساند، ﺍﻓﺮﺍﺩ ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬﺍﺭ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎﯼ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ می‌توانند ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﭘﺮﻧﺲ ﻣﺎﻫﯿﺪﻭﻝ ﺳﺎﻝ 2021 با مراجعه به وبگاه http://www.princemahidolaward.org  اقدام به ثبت نام نمایند.

شایان ذکر است ﺩﻭ ﺟﺎﯾﺰﻩ )ﯾﮑﯽ ﺩﺭ ﺣﯿﻄﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻭ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺩﺭ ﺣﯿﻄﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ:( ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻣﺪﺍﻝ، ﯾﮏ ﮔﻮﺍﻫﯽ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ 100 ﻫﺰﺍﺭ ﺩﻻﺭ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺮ ﺟﺎﯾﺰﻩ به برگزیدگان اعطا خواهد شد.

ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖﻧﺎﻡ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﯾﻂ: 31 ﻣﯽ 2021 )ﻣﻌﺎﺩﻝ 10 ﺧﺮﺩﺍﺩ 1400(

ﻧﺤﻮﻩ ﺛﺒﺖﻧﺎﻡ ﻭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﺪﺍﺭﮎ: ﺁﻥﻻﯾﻦ )ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ( ﻭ ﯾﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺍﯼﻣﯿﻞ )ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ( ﻭ ﯾﺎ ﺑﺎ ﭘﺴﺖ

ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﺩ ﯾﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻩ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﺩ ﯾﺎ ﻧﻬﺎﺩ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮﺩ، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺣﺎﺋﺰ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺑﻮﺩﻥ ﻓﺮﺩ ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻓﺮﺍﯾﻨﺪ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻓﺮﻡ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﯿﻦﺍﻟﻤﻠﻞ ﺁﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺁﻥﻻﯾﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﯿﺮﺩ.

جهت دریافت ﻓﺮﻡ ﺛﺒﺖﻧﺎﻡ اینجا کلیک کنید.

آدرس پورتال دانشگاه علوم پزشکی قزوین: http://www.qums.ac.ir

آدرس پورتال مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی: http://hpsr.qums.ac.ir


نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر