اخبار
دهمین گزاره برگ کمیته ساماندهی تحقیقات کووید-19 در کشور

کمیته ساماندهی طرح‌های کووید-19 زیر نظر معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با هدف تعیین اولویت‌های پژوهشی، تعیین وضعیت موجود پژوهش‌های انجام شده در حوزه کووید-19، ایجاد گروه پاسخ سریع مبتنی بر شواهد، ارزشیابی تحقیقات انجام شده، قابل دسترس کردن تحقیقات کووید 19 و انتشار نتایج کاربردی آن‌ها، تهیه برنامه رصد و گزارش مستمر تحقیقات کووید انجام شده توسط دانشگاه‌ها، انتشار گزارش‌های هفتگی وضعیت تحقیقات و پایش و ارزشیابی مداخلات کووید-19 در کشور تشکیل گردیده است.

جهت دریافت دهمین گزاره برگ کمیته ساماندهی تحقیقات کووید-19 در کشور با عنوان "اطلاعات در خصوص واکسن‌های کووید-19 دارای مجوز مصرف اضطراری در ایران" اینجا کلیک کنید.

آدرس پورتال دانشگاه علوم پزشکی قزوین: http://www.qums.ac.ir

آدرس پورتال مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی: http://hpsr.qums.ac.ir