اخبار
تغییر سقف تعهدات مقالات طرح‌های تحقیقاتی مرور سیستماتیک و متاآنالیز دانشگاه علوم پزشکی قزوین

به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قزوین، سقف تعهدات مقالات طرح‌های تحقیقاتی مرور سیستماتیک و متاآنالیز تغییر کرد. طبق مصوبه دویست و هفتاد و هفتمین نشست شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، طرح‌های تحقیقاتی مرور سیستماتیک و متاآنالیز مصوب حداکثر تا 100 میلیون ریال، تعهد چاپ یک مقاله ISI با IF 3 به بالا یا مقاله Q1؛ طرح‌های مصوب تا 80 میلیون ریال، تعهد چاپ یک مقاله ISI دارای IF؛ طرح‌های مصوب تا 60 میلیون ریال، تعهد چاپ یک مقاله Pub Med و طرح‌های مصوب تا 40 میلیون ریال، تعهد چاپ یک مقاله Scopus را دارا می‌باشند.

 

 

آدرس پورتال دانشگاه علوم پزشکی قزوین: http://www.qums.ac.ir

آدرس پورتال مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی: http://hpsr.qums.ac.ir