اخبار اسلایدی
  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=68a48cba-8598-4974-b00c-c58b72d9183d

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=de9e1094-c948-420a-b312-8c11aa17a4ea

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=c4a67c68-3e7a-4654-859e-53b7a2d36c9b

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=dd1c3b76-217d-4ca1-b7c1-d1dac3a04467

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=ec9eb1e5-bb69-4f3e-abcf-75f648f10ce3

آدرس Affilation مرکز

فارسی : مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

انگلیسی : Health Products Safety Research Center, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran