معرفی مرکز
معرفی مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی

مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی به استناد مجوز شماره 500/1070/د مورخ 1395/03/19 و رأی صادره در دویست و پنجاه و سومین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی مورخ 1395/02/26، به منظور گسترش پژوهش و ارائه راه حل در امور بهداشتی درمانی و همچنین براساس توانمندی های صنعتی موجود در استان قزوین، مورد موافقت اصولی قرار گرفته است.
یکی از اصلی ترین اهداف این مرکز ایجاد زمینه همکاری بین نیروهای علمی دانشگاهی و صنعت می باشد. حیطه فعالیت مرکز با گستردگی نسبتاً بالا شامل تمام محصولات بهداشتی و شوینده ها می باشد.
این مرکز در حال حاضر در ساختمان معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی قزوین مستقر بوده و از همکاری اساتید شیمی، میکروبیولوژی، ژنتیک، فیزیولوژی و بهداشت و ایمنی مواد غذایی دانشگاه های سطح استان به عنوان هیأت امناء خود بهره می برد.