اعضای هیأت موسس مرکز
"دکتر پیمان قجربیگی"
رئیس مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
مدرک و رشته تحصیلی: دکترای تخصصی بهداشت، ایمنی و کنترل مواد غذایی
پست الکترونیک:  pqajarbeigi@qums.ac.ir
سوابق علمی و پژوهشی
لینک سامانه پژوهان
"دکتر محمدرضا خان محمدی خرمی"
عضو هیأت موسس مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی
عضو هیأت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
مدرک و رشته تحصیلی: دکترای تخصصی شیمی
پست الکترونیک: m.khanmohammadi@sci.ikiu.ac.ir
سوابق علمی و پژوهشی
"دکتر رضا نجفی پور"
عضو هیأت موسس مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
مدرک و رشته تحصیلی: دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی
پست الکترونیک: r.najafipour@qums.ac.ir
سوابق علمی و پژوهشی
لینک سامانه پژوهان
"دکتر امیر پیمانی"
عضو هیأت موسس مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
مدرک و رشته تحصیلی: دکترای تخصصی باکتری شناسی پزشکی
پست الکترونیک: apeymani@qums.ac.ir
سوابق علمی و پژوهشی
لینک سامانه پژوهان
"دکتر هاشم حق دوست یزدی"
عضو هیأت موسس مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
مدرک و رشته تحصیلی: دکترای تخصصی فیزیولوژی پزشکی
پست الکترونیک: hhaghdoost@qums.ac.ir
سوابق علمی و پژوهشی
لینک سامانه پژوهان