اعضای شورای پژوهشی مرکز
"دکتر پیمان قجربیگی"
رئیس مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی
عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
مدرک و رشته تحصیلی: دکترای تخصصی بهداشت، ایمنی و کنترل مواد غذایی
پست الکترونیک:  pqajarbeigi@qums.ac.ir
سوابق علمی و پژوهشی
لینک سامانه پژوهان
لینک سامانه علم‌سنجی
"دکتر رزاق محمودی"
عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
مدرک و رشته تحصیلی: دکترای تخصصی بهداشت مواد غذایی
پست الکترونیک: r.mahmodi@qums.ac.ir
سوابق علمی و پژوهشی
لینک سامانه پژوهان
لینک سامانه علم‌سنجی
دکتر اشرف حاج حسینی"
عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی
عضو هیأت علمی دانشگاه زنجان
مدرک و رشته تحصیلی: دکترای تخصصی مهندسی شیمی
پست الکترونیک: ahajhosseini96@gmail.com
سوابق علمی و پژوهشی
"دکتر کوروش رحمانی"
عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی
معاون استانداردسازی اداره کل استاندارد استان قزوین
سرپرست دفتر منطقه ای پژوهشگاه استاندارد استان قزوین
مدرک و رشته تحصیلی: دکترای تخصصی مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی
پست الکترونیک: koroushrahmani@yahoo.com
سوابق علمی و پژوهشی
"دکتر انوشه شریفان"
عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مدرک و رشته تحصیلی: دکترای تخصصی علوم و صنایع غذایی
پست الکترونیک: a_sharifan2000@yahoo.com 
سوابق علمی و پژوهشی
"دکتر عبدالله کشاورز"
عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی
مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین
مدرک و رشته تحصیلی: دکترای تخصصی طب سنتی
پست الکترونیک:
سوابق علمی و پژوهشی
""سعید شهسواری
عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد آمار زیستی
پست الکترونیک: s.shahsavari@qums.ac.ir
سوابق علمی و پژوهشی
لینک سامانه پژوهان
لینک سامانه علم‌سنجی
"دکتر حسین احمدپور یزدی"
عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
مدرک و رشته تحصیلی: دکترای تخصصی نانوتکنولوژی پزشکی
پست الکترونیک: hahmadpour@qums.ac.ir
سوابق علمی و پژوهشی
لینک سامانه پژوهان
لینک سامانه علم‌سنجی
"دکتر علیرضا فراست"
عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
مدرک و رشته تحصیلی: دکترای تخصصی بیوتکنولوژی پزشکی
پست الکترونیک: a.farasat@qums.ac.ir
سوابق علمی و پژوهشی
لینک سامانه پژوهان
لینک سامانه علم‌سنجی
"دکتر احسان عالی"
عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
مدرک و رشته تحصیلی: دکترای تخصصی فارماکولوژی
پست الکترونیک: e.aali@qums.ac.ir
سوابق علمی و پژوهشی
لینک سامانه پژوهان
لینک سامانه علم‌سنجی
"دکتر سینا درزی"
عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی
رئیس اداره نظارت بر فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو قزوین
مدرک و رشته تحصیلی: دکترای تخصصی پزشکی مولکولی
پست الکترونیک: s.darzi@qums.ac.ir
سوابق علمی و پژوهشی
لینک سامانه پژوهان