اهداف مرکز
اهداف مرکز

1- توسعه و بکارگیری دانش بشری در زمینه علم "ایمنی محصولات بهداشتی"
2- افزایش توسعه ایمنی محصولات بهداشتی تولید داخل
3- جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقالات و مدارک مربوطه و انتشار آنها
4- تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه ایمنی محصولات بهداشتی
5- ترغیب، تشویق و بکارگیری محققین
6- کوشش در جلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرایی مربوطه در داخل کشور
7- همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمان های بین المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران
8- کمک علمی و تحقیقاتی به صنایع مرتبط و همکاری با ایشان
9- انجام پژوهش های بنیادی اپیدمیولوژیک و بالینی در جهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور به منظور جوابگویی به نیازهای جامعه اسلامی
10- تلاش در جهت کاهش وابستگی به محصولات وارداتی