مقالات فارسی
مقالات فارسی:

راهنمای دریافت مقالات :
کاربران گرامی جهت دریافت فایل مقالات بعد از کلیک کردن بر روی دانلود بعد از باز شدن صفحه، آدرسی که در مقابل URL نوشته شده را Copy کرده و آن را در نوار آدرس بار مرورگر Paste، Mozilla FireFox نمایید؛ و آن را با این مرورگر(Mozilla FireFox) باز نمایید.

سال 1395
مروری بر ترکیبات و اثرات ضدمیکروبی گیاه کلپوره (Teuricum polium L) رویش یافته در ایران در مقایسه با سایر نقاط جهان- رزاق محمودی(PHD)، مسعود کاظمی نیا (MSc) ، عطا کبودری (MVD )- مجلة دانشگاه علوم پزشکی بابل - دوره نوزدهم، شماره 2، بهمن 1359 ، صفحه 54-64    دانلود

بررسی مقایسه ای تأثیر ضدباکتریایی عصاره های آبی و الکلی گشنیز ( Coriandrum sativum) بر روی برخی باکتری های پاتوژن - سعید فرشباف درهمی 1، مهدی قیامی راد 2، رزاق محمودی 3 - مجله بهداشت مواد غذایی - دوره 6، شماره 3، پیاپی 23 ، پاییز 1395    دانلود

مروری بر خواص کاربردی عطر مایه گیاهان تیره نعناع در مواد غذایی
-
 مسعود کاظمی نیا، دکتر رزاق محمودی، دکتر پیمان قجربیگی- مجله دانشگاه علوم پزشکی قزوین- سال بیست و یکم، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 66-73   دانلود

سال 1396
بررسی وضعیت آلودگی سرب و کادمیوم درنمونه شیرهاي خام و برخی فرآوردههاي لبنی استان همدان طی سالهاي 1392- 1393 محمدرضا پژوهی الموتی، رزاق محمودی، عباسعلی ساری، صغری ولی زاده، راضیه کیانی- مجله سلامت و بهداشت- سال هشتم، شماره اول، بهار 1396، صفحه 27-34   دانلود