اخبار اسلایدی
  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=d568088a-7641-4794-957b-2dcc0e11c815

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=26488398-02c0-415b-8597-b2631066d5c5

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=0592c2f7-8382-412a-8bdb-361b53f726e5

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=cb14437b-d42a-4cb8-ad54-74d252b07fb4

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=74f4ebd9-43c8-404e-a196-b149c0fecca7

آدرس Affilation مرکز

فارسی : مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

انگلیسی : Health Products Safety Research Center, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran