شاخص H اولین بار توسط پزشکی به نام Jorge E Hirsch به عنوان ابزار ارزیابی کیفی پزشکان ارائه شد و شاخص Hirsch یا عدد Hirsch نیز نامیده می‌شود. تعریف شاخص h یک پژوهشگر عبارت است از h تعداد مقالات وی که به هر کدام حداقل h بار استناد شده باشد. اگر X مقاله از کل مقالات منتشر شده یک محقق، طی n سال کار علمی، هر کدام حداقل X بار استناد دریافت کرده باشد، شاخص h آن محقق برابر X است. یکی از معایب شاخص h آن است که پس از گذشت زمان کاهش نمی‌یابد. برای مثال در صورتی که یک محقق بازنشسته گردد، پس از گذشت سال‌ها از دوران فعالیت علمی، شاخص h ایشان ثابت باقی می‌ماند. پایگاه‌های اطلاعاتی تحت وب برای محاسبه این شاخص شامل ISI ،Scopus و Google Scholar می‌باشند.
 
منبع:
J.E. Hirsch. An index to quantify an individual's scientific research output. Physics, 2005


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0