قطعا انتخاب ژورنال مناسب برای انتشار مقاله، مهم‌ترین مسئله یا چالش پیش روی یک محقق است. صحبتم صرفا مسئله ISI بودن یا ضریب تاثیر ژورنال نیست، چون گاهی پیش می‌آید که مشخصا ژورنالی را برای انتشار مقاله خود سراغ نداریم و شاید به تعبیر بهتر به دنبال یک مشاور هستیم تا بر مبنای موضوع کاری ما و مقاله تهیه شده، ژورنالی را پیشنهاد کند. و یا مثلا مدت زمان داوری ژورنال برای ما هم مهم است.
در این قصد معرفی یکی از امکانات تا حدودی مغفول مانده Elsevier و یا Springer و چند سایت دیگر است که دقیقا راهکار حل مشکل فوق را ارائه داده اند.
ابزار Springer:
با در اختیار قرار دادن abstract مقاله خود و نوع ژورنال مدنظر نظرتان (مثلا حتما IF داشته باشد) و یا حتی محدوده IF مدنظر و زمان دوره ای انتشار ژورنال، فهرست پیشنهادی ارائه می‌شود.


ابزار Elsevier: 
در این بخش نیز به طور مشابه با در اختیار دادن عنوان و خلاصه مقاله خود و یا زمینه پژوهشی، ژورنال‌های پیشنهادی لیست می‌شوند. ویژگی دیگر این بخش نمایش میزان موفقیت آمیز بودن و یا درصد پذیرش مقاله شما در ژورنال به علاوه مدت زمان داوری و همچنین مدت زمان انتشار است:
از سایر ابزارهای دیگر زیر نیز می‌توان در معرفی و انتخاب مناسب بهره برد:
Edanz Journal Selector
Jane


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0