• ساعت : ۱۳:۳۸
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ 
برگزاری همایش بین المللی «زیست شناسی گیاهان دارویی» دانشگاه علوم پزشكی قم

طبق مصوبه سازمان علمی و فرهنگی یونسکو سال 2022 میلادی به عنوان سال جهانی بزرگداشت علوم پایه نامگذاری شده است. هدف از این نامگذاری توجه جهانی به علوم پایه به عنوان مبنای اصلی توسعه و پیشرفت در کشورهاست. در واﻗﻊ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ در ﻃﺮح ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﺑﯿﻨﺎدی و ﺗﻼش ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای آﻧﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺬاﺑﯿﺖ اﯾﻦ ﻋﻠﻮم در ﻧﺰد ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺷود. در راستاي تحقق اهداف اين رويداد جهانی، دانشگاه قم با مشارکت انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران و اتحادیه انجمن های گیاهان دارویی در قالب برگزاري كنفرانسي تحت عنوان "زیست شناسی گیاهان دارویی"  به تاریخ 9 تا 11 اسفند ماه 1401 پذيراي ايده‌ها، پژوهش‌ها و تحقيقات كاربردي در زمینه های مختلف گیاهان دارویی  مي‌باشد.

qom.jpg


آدرس پورتال دانشگاه علوم پزشکی قزوین: http://www.qums.ac.ir
آدرس پورتال مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی: http://hpsr.qums.ac.ir

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

6.0.20.0
V6.0.20.0