فارسی:
    مرکز تحقیقات ایمنی محصولات سلامت محور، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

    انگلیسی:
    Health Products Safety Research Center, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran


    6.0.20.0
    گروه دورانV6.0.20.0