نام و نام خانوادگی: صاحبه قنبری
  سمت: کارشناس مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی
  مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته تحصیلی: سم شناسی پزشکی
  شرح وظایف: انجام کلیه امور مربوط به مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی
  پست الکترونیک: Ghanbari.hse1363@gmail.com
  شماره تماس مستقیم: 02833663992
  نام و نام خانوادگی: هاجر رحیمی
  سمت: کارشناس مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی
  مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته تحصیلی: بهداشت و ایمنی مواد غذایی
  شرح وظایف: انجام کلیه امور مربوط به مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی
  پست الکترونیک: h.rahimi993@gmail.com
  شماره تماس مستقیم: 02833663992

   


  گروه دورانV6.0.9.0