بسمه تعالی
  اساسنامه
  مرکز تحقیقات ایمنی محصولات سلامت‌محور دانشگاه علوم پزشکی قزوین


  ماده 1- به منظور گسترش پژوهش و ارائه راه حل در امور بهداشتی درمانی و به موجب این اساسنامه مرکز تحقیقات ایمنی محصولات سلامت‌محور که در این اساسنامه "مرکز تحقیقات" نامیده می‌شود برای تامین اهداف زیر مورد موافقت اصولی قرار گرفت.

  ماده 2- اهداف:
  توسعه و بکارگیری دانش بشری در زمینه علم "ایمنی محصولات سلامت‌محور"
  انجام پژوهش‌های بنیادی اپیدمیولوژیک و بالینی در جهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور به منظور جوابگویی به نیازهای جامعه اسلامی
  جمع‌آوری، تنظیم و طبقه‌بندی اسناد، مقالات و مدارک مربوطه و انتشار آن‌ها
  تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه ایمنی محصولات سلامت‌محور
   ترغیب، تشویق و بکارگیری محققین
  کوشش در جلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرایی مربوطه در داخل کشور
  همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران
    
  ماده 3- ارکان مرکز عبارتند از: 
          الف - شورایعالی
          ب - رئیس مرکز
   
  ماده 4- اعضاء شورایعالی مرکز عبارتند از: 
       1. رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین
       2. معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
       3. معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
       4. رئیس مرکز
       5. سه نفر از اعضای هیات علمی مرکز با پیشنهاد رئیس مرکز و تایید رئیس دانشگاه  

  ماده 5- وظایف شورایعالی مرکز بشرح زیر می‌باشد:
       1.  تصویب خط مشی پژوهشی مرکز
       2.  تصویب طرح‌های همکاری با سایر دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی پژوهشی داخلی و خارج از کشور و سازمان‌های بین‌المللی مطابق مقررات و ضوابط  مربوطه
       3. بررسی و تصویب گزارش سالانه فعالیت‌های مرکز
       4. بررسی و تصویب و بودجه سالانه مرکز در محدوده اعتبارات تخصیصی و با رعایت ضوابط قانونی
       5. تصویب دستورالعمل‌های مربوط به امور داخلی شورایعالی و دستورالعمل‌های اجرایی مرکز تحقیقات
       6. پیشنهاد سازمان و تشکیلات مرکز  

  تبصره: مصوبات شورایعالی مرکز براساس سیاست‌ها و خط مشی‌ها و هماهنگی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود. 
   
  ماده 6- رئیس مرکز به پیشنهاد شورایعالی مرکز و حکم رئیس دانشگاه علوم پزشکی هر چهار سال یکبار منصوب می‌گردد و انتخاب مجدد او بلامانع است.

  ماده 7- وظایف رئیس مرکز:
  رئیس مرکز بالاترین مقام اجرائی مرکز است و در حدود ضوابط قانونی و مصوبات شورایعالی جهت اجرای وظایف و امور محوله اقدام می‌نماید.

  ماده 8- اعضاء مرکز: مرکز دارای دو نوع عضو بشرح زیر است :
  الف) اعضاء پیوسته: که اعضاء هیات علمی و کارشناسان تمام وقت مرکز هستند.
  ب) اعضاء وابسته: که اعضاء هیات علمی سایر گروه‌های دانشگاه علوم پزشکی و یا سایر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی هستند.

  ماده 9- منابع مالی مرکز:
  الف) درآمدهای حاصله از خدمات مرکز طبق ضوابط قانونی
  ب) کمک و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی
  ج) اعتبارات دولتی در صورت تخصیص
  با توجه به مصوبه دویست و پنجاه و سومین جلسه مورخ 1395/02/26 شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی، این اساسنامه در 9 ماده و یک تبصره به تصویب رسید و این مرکز موافقت اصولی را کسب نمود.
   
  بدیهی‌است درصورتیکه طبق ضوابط دستورالعمل اجرایی نحوه اخذ مجوز تاسیس مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی (دولتی_غیردولتی)‌ و نحوه ارزشیابی آن‌ها مصوب یکصد و نود و هفتمین جلسه شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی مورخ 1388/5/31، مرکز مذکور در مهلت پیش بینی شده، موفق به اخذ موافقت نهایی نگردد، این اساسنامه بلااثر خواهد شد.


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0