"دکتر پیمان قجربیگی"
  رئیس مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی
  عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
  مدرک و رشته تحصیلی: دکترای تخصصی بهداشت، ایمنی و کنترل مواد غذایی
  پست الکترونیک: pqajarbeigi@qums.ac.ir

  نوع همکاری: تمام وقت
  سوابق علمی و پژوهشی
  لینک سامانه پژوهان

  "دکتر محمدرضا خان محمدی خرمی"
  عضو هیأت موسس مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی
  عضو هیأت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
  مدرک و رشته تحصیلی: دکترای تخصصی شیمی
  پست الکترونیک: m.khanmohammadi@sci.ikiu.ac.ir

  نوع همکاری: نیمه وقت
  سوابق علمی و پژوهشی

  "دکتر رضا نجفی پور"
  عضو هیأت موسس مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی
  عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
  مدرک و رشته تحصیلی: دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی
  پست الکترونیک: r.najafipour@qums.ac.ir

  نوع همکاری: تمام وقت
  سوابق علمی و پژوهشی
  لینک سامانه پژوهان

  "دکتر امیر پیمانی"
  عضو هیأت موسس مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی
  عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
  مدرک و رشته تحصیلی: دکترای تخصصی باکتری شناسی پزشکی
  پست الکترونیک: apeymani@qums.ac.ir

  نوع همکاری: نیمه وقت
  سوابق علمی و پژوهشی
  لینک سامانه پژوهان

  "دکتر هاشم حق دوست یزدی"
  عضو هیأت موسس مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی
  عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
  مدرک و رشته تحصیلی: دکترای تخصصی فیزیولوژی پزشکی
  پست الکترونیک: hhaghdoost@qums.ac.ir

  نوع همکاری: تمام وقت
  سوابق علمی و پژوهشی
  لینک سامانه پژوهان

   


  گروه دورانV6.0.9.0