عنوان مقاله: مروری بر ترکیبات و اثرات ضدمیکروبی گیاه کلپوره (.Teuricum polium L) رویش یافته در ایران در مقایسه با سایر نقاط جهان
  نویسندگان:
  رزاق محمودی، مسعود کاظمی‌نیا، عطا کبودری
  نام مجله: مجله‌ی دانشگاه علوم پزشکی بابل، دوره نوزدهم، شماره 2، بهمن 1359، صفحه 64-54


  عنوان مقاله: بررسی مقایسه‌ای تأثیر ضدباکتریایی عصاره‌های آبی و الکلی گشنیز (Coriandrum sativum) بر روی برخی باکتری‌های پاتوژن
  نویسندگان:
  سعید فرشباف درهمی، مهدی قیامی‌راد، رزاق محمودی
  نام مجله: بهداشت مواد غذایی، دوره 6، شماره 3، پیاپی 23، پاییز 1395


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0