"دکتر پیمان قجربیگی"
  رئیس مرکز تحقیقات ایمنی محصولات سلامت‌محور
  عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
  مدرک و رشته تحصیلی: دکترای تخصصی بهداشت، ایمنی و کنترل مواد غذایی
  پست الکترونیک: pqajarbeigi@qums.ac.ir

  "دکتر رزاق محمودی"
  عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات ایمنی محصولات سلامت‌محور
  عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
  مدرک و رشته تحصیلی: دکترای تخصصی بهداشت، ایمنی و کنترل مواد غذایی
  پست الکترونیک: r.mahmodi@qums.ac.ir

  "دکتر اشرف حاج حسینی"
  عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات ایمنی محصولات سلامت‌محور
  عضو هیأت علمی دانشگاه زنجان
  مدرک و رشته تحصیلی: دکترای تخصصی شیمی
  پست الکترونیک: ahajhosseini96@gmail.com

  "دکتر بابک پاک‌بین"
  عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات ایمنی محصولات سلامت‌محور
  عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
  مدرک و رشته تحصیلی: دکترای تخصصی بهداشت، ایمنی و کنترل مواد غذایی
  پست الکترونیک: b.pakbin@qums.ac.ir

  "دکتر امید خسروی‌زاده"
  عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات ایمنی محصولات سلامت‌محور
  عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
  مدرک و رشته تحصیلی: دکترای تخصصی  مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
  پست الکترونیک: o.khosravizadeh@qums.ac.ir

  "دکتر سینا درزی"
  عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات ایمنی محصولات سلامت‌محور
  مدرک و رشته تحصیلی: دکترای تخصصی پزشکی مولکولی
  پست الکترونیک: s.darzi@qums.ac.ir

   


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0